Owain ap Gareth's blog

3 Feb 2017

Diwygio yn y Senedd a system gyfrannol i lywodraeth leol: wythnos gyffrous i ddemocratiaeth Gymru

Blog available in English here Wrth i’r byd wleidyddol gael ei dynnu oddi ar ei hechel mewn mis cyntaf cythryblus yn 2017, gallai faddau i chi os ydych wedi methu rhai datblygiadau yn agenda diwygio etholiadol yng Nghymru. Cadwch o’n ddistaw, ond ar y cyfan, mae hyn wedi bod yn wythnos hynod arwyddocaol. Mae yna ddau ddatblygiad sylweddol wedi bod i’n achos - ac yn ganlyniad i ymgyrchoedd tymor […]
2 Feb 2017

Senedd reform and local PR: an exciting week for Welsh democracy

As the political world shifts from its axis in a tumultuous first month of 2017, you’d be forgiven for missing on some other developments in the electoral reform agenda in Wales. Whisper it, but all in all, this has been a remarkable week. Two developments are advancing our cause significantly – and are the culmination of ERS’ long-term campaigns. First, the Cabinet Secretary for Local Government […]
1 Dec 2016

Adeiladu Cynulliad Cenedlaethol Cryfach ("Ni mynd i fod angen cwch mwy...")

Adeiladu Cynulliad Cenedlaethol Cryfach ( "Ni mynd i fod angen cwch mwy...") O ystyried y swnami sydd wedi siglo ein gwleidyddiaeth y flwyddyn hon, gall ymddangos yn amser anffodus i drafod yr angen am fwy o Aelodau Cynulliad. Mewn blwyddyn o sioc a rhethreg poblyddol, mae'r galw am fwy o ACau yn un anodd, ac i lawer yn ddyfroedd dwfn, peryglus iawn. Ond mae hefyd yn angenrheidiol. Mae'r hinsawdd […]
1 Dec 2016

Building a stronger National Assembly, or why 'We’re Gonna Need a Bigger Boat...'

Given the tidal waves that have rocked our politics this year, it may seem an unusual time to be discussing the need for more Assembly Members. In a year of populist shocks and rhetoric, the call for more AMs is difficult, and to many, treacherous waters indeed. But it is also necessary. The political weather has changed, making the challenge of ensuring the Assembly can navigate the new seas we […]
28 Sep 2016

“Plîs, Syr, Gallwn Gael Ychydig Mwy?”: Rhaglen Lywodraethu Cymru

Pan ddatganwyd y byddai Llywodraeth Cymru yn gohirio ei Raglen Llywodraethu am 100 diwrnod, mi gododd fy nisgwyliadau. Gan gymryd i ystyriaeth y shifft tectonig enfawr yn Brexit, bod arweinyddiaeth newydd yn Llywodraeth y DU, ac yn dilyn y rhifyddeg Cynulliad ei bod ei ddull o bennu penderfyniadau yn gorfod bod yn fwy cynhwysol o’r pleidiau eraill, roedd hyn yn ffordd resymegol ymlaen. O ystyried […]
27 Sep 2016

Please, sir, can we have some more? The Welsh Programme for Government

Mae fersiwn Cymraeg o’r blog yma ar gael yma When the Welsh Government announced its Programme for Government would be delayed for 100 days, my expectations were raised. Taking into account of the huge tectonic shift in Brexit, a new UK leadership, and following the Assembly arithmetic, its’ necessarily more inclusive approach to working with other parties, this seemed a logical way forward. […]
31 May 2016

Pythefnos drydanol yng Nghymru...ond beth nesaf?

This blog is available in English here Phew! Wel, tydem ddim wedi arfer efo ddrama wleidyddol ym Mae Caerdydd I’r fath raddau y gwelwyd yn yr wythnosau diwethaf. Gyda canlyniad yr etholiad yn Llafur yn ennill 29 o 60 sedd, roedd y bleidlais yn y Senedd yn rhoi Carwyn Jones Llafur a Leanne Wood o Blaid Cymru yn gyfartal yn y ras i fod yn Brif Weinidog yn gwbl annisgwyl, hyd yn oed i'r sylwebwyr […]
31 May 2016

An electric few weeks in Wales…So what’s next?

Yn y Gymraeg yma Phew! Well, we’re not used to political drama in Cardiff Bay of the scale witnessed over the past few weeks. With the election resulting in Labour winning 29 of 60 seats, the tie between Labour’s Carwyn Jones and Plaid Cymru’s Leanne Wood for First Minister was highly unexpected, even to the most seasoned commentators. So amid all the sound and fury, what does this mean for […]
15 Apr 2016

Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb

Darllenwch ein maniffesto, “ Democratiaeth ac Amrwyiaeth: Creu Cymru i Bawb ”, yma Yn y bôn, mae democratiaeth yn ddathliad o amrywiaeth. Mae democratiaeth yn mynnu bod y dadleuon yn cael eu profi, craffu a'u gwirio, o’u ffurfio i ddatblygu a cynnal polisiau. Dyna pam ei bod yn bwysig bod y cefndir y rhai yn gwneud hynny mor amrywiol â phosibl - i gael y safbwyntiau ehangaf seiliedig ar y […]
15 Apr 2016

A diverse democracy: Building a Wales for all

Read ‘A Diverse Democracy: Building a Wales for All’ here At its heart, democracy is a celebration of variety. Democracy requires that arguments are tested, scrutinised and checked, from inception to delivery. That’s why it’s important that the backgrounds of those doing that are as diverse as possible – to get the broadest perspectives based on the facts and the experiences of people in Wales. […]