TV debates

ERS Cymru: Wales TV debates need to include all six parties

29th January 2016
29 Jan 2016
Tags: 
ERS Cymru
TV debates
Assembly elections
wales

Share

Contact Tel: 
07717211630

***Neges Ddwyieithog: Scroliwch Lawr am y Gymraeg***

***Bilingual Message: Scroll down for Welsh***

 

Electoral Reform Society Cymru is calling on broadcasters in Wales to include all six major parties in their election debates, to make the upcoming broadcasts as inclusive as possible.

While arrangements for the TV elections debates have yet to be decided, Electoral Reform Society (ERS) Cymru say there is a clear case for including six parties in the TV debates, following the UK general election debates last year which featured seven leaders.

Steve Brooks, Director of ERS Cymru, said:

“It’s clear that with six parties in the running for Assembly seats, they should have their voices heard. The public deserve as open and inclusive a debate as possible, especially given that the proportional electoral system means we truly have a multi-party political system in Wales, with a diverse range of viewpoints in the democratic arena. ..

“With the Assembly getting more powers, we need as open a debate as possible, and voters should be given a true representation of the options available in May.

“We call on the broadcasters to look at the success of last year’s Westminster TV debates which drew in millions of viewers because there was a real debate with clear differences of opinion.

“It would be wrong for broadcasters in Wales to exclude the Greens and UKIP, given the fact that their support has grown significantly since the last Assembly elections. Both parties are in the race to secure their first Assembly Members this May – and it’s only right that they should face the scrutiny of the public and other parties.

“Let’s open up these TV debates to reflect the diverse political landscape Wales has today. To exclude serious contenders for seats would be a missed opportunity and would only let down voters here in Wales.”

For more information, quotes or to arrange an interview/comment piece, contact Josiah Mortimer on 07717211630 or josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk

ENDS

Notes to Editors

Josiah Mortimer will be working with Electoral Reform Society Cymru in the run up to the Assembly elections in May.

ERS Cymru will be releasing three mini-manifestos ahead of the Assembly elections, as well as polling, research and projections for May.

 

--------

 

ERS Cymru: Mae angen i ddadleuon teledu arweinwyr pleidiau Cymru gynnwys pob un o'r chwe plaid

  • Datganiad gan Electoral Reform Society Cymru
  • Embargo hyd nes 00:01, 29 Ionawr, 2016
  • Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau neu i drefnu cyfweliad / sylwadau, cysylltwch â Josiah Mortimer, Swyddog y Wasg ERS Cymru, ar 07717211630 neu josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk.  
  • Am gyfweliadau yn y Gymraeg, cysylltwch â Dr Owain ap Gareth ar 07771 661 802 neu owain.apgareth@electoral-reform.org.uk

Mae Electoral Reform Society (ERS) Cymru yn galw ar y darlledwyr yng Nghymru i gynnwys pob un o’r chwe prif blaid yn eu dadleuon ar gyfer etholiad cyffredinol Cymru, er mwyn gwneud yr ymgyrch mor gynhwysol â phosibl.

Er bod y trefniadau ar gyfer yr etholiadau teledu dadleuon i'w benderfynu, mae ERS Cymru yn dweud bod achos clir dros gynnwys chwech plaid yn y dadleuon teledu, yn dilyn dadleuon yr arweinwyr yn etholiad cyffredinol y DU y llynedd a oedd yn cynnwys saith arweinydd.

Dywedodd Steve Brooks, Cyfarwyddwr ERS Cymru:

"Mae'n amlwg gyda chwe blaid yn y ras i ennill seddi yn y Cynulliad, dylent i gyd gael llais cyfartal. Mae'r cyhoedd yn haeddu dadl mor agored a chynhwysol a phosib, yn enwedig o ystyried bod y system etholiadol gyfrannol yn golygu ein bod gyda system sy’n wirioneddol aml-bleidiol yng Nghymru, gydag amrywiaeth eang o safbwyntiau yn cael eu hadlewyrchu yn yr arena ddemocrataidd Gymreig.

"Gyda'r Cynulliad am ennill mwy o bwerau, mae angen dadl agored, a dylai pleidleiswyr gael syniad o'r opsiynau sydd ar gael iddynt wrth fwrw pleidlais ym mis Mai.

"Rydym yn galw ar y darlledwyr i edrych ar lwyddiant y dadleuon teledu yn San Steffan y llynedd a oedd yn tynnu mewn miliynau o wylwyr oherwydd bod dadl go iawn gyda gwahaniaethau barn clir.

"Byddai'n anghywir i ddarlledwyr yng Nghymru wahardd y Gwyrddion a'r UKIP, o ystyried y ffaith bod eu cefnogaeth wedi tyfu'n sylweddol ers etholiadau diwethaf y Cynulliad. Mae’r ddwy blaid yn y ras i sicrhau eu Haelodau Cynulliad cyntaf y Mai hyn - ac mae hi ond yn iawn iddynt wynebu craffu a scriwtini iawn gan y cyhoedd a gan y pleidiau eraill.

"Gadewch i ni gael trafodaethau teledu gwbl agored i adlewyrchu'r tirwedd wleidyddol amrywiol sydd yng Nghymru heddiw. Mi fyddai gwahardd cystadleuwyr difrifol ar gyfer seddi yn colli cyfle euraidd ac yn gadael pleidleiswyr Cymru i lawr."

Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau neu i drefnu darn cyfweliad / sylwadau, cysylltwch â Josiah Mortimer ar 07717211630 neu josiah.mortimer@electoral-reform.org.uk

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion

Bydd Josiah Mortimer yn gweithio gyda ERS Cymru yn y cyfnod hyd at etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai.

Bydd ERS Cymru yn rhyddhau tri mini-maniffesto cyn etholiadau Cynulliad, yn ogystal ag pleidleisio, ymchwil a rhagamcanion ar gyfer mis Mai.