Wales Bill

ERS Cymru welcomes expected Senedd support for Wales Bill // Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

17th January 2017
17 Jan 2017
Tags: 
Wales Bill
devolution
ERS Cymru
ERS Wales
Senedd
welsh assembly

Share

Contact Tel: 
0777661802

***Bilingual Press Release: Scroll down for Welsh***

***Datganiad Dwyieithog: Scroliwch lawr am y Gymraeg***

  • Statement from ERS Cymru for immediate release, 17th January 2017
  • For more information, quotes, or to arrange an interview, contact Dr Owain ap Gareth, ERS Cymru Research and Campaigns Officer, on Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk or 07771661802

Commenting on the Welsh Assembly’s expected vote in support of the Wales Bill, Dr Owain ap Gareth, Research and Campaigns Officer for ERS Cymru, said:

“While the legislation is by no means perfect, it’s welcome that the Assembly looks set to back the Wales Bill. The Bill paves the way for a much stronger Senedd, and a greater voice for Welsh citizens over the laws that affect their lives. Giving the Assembly control over its own processes is a vital democratic move, and the two-thirds majority needed under the Bill to change the ‘rules of the game’ protect voters from any partisan self-interest.

“We support the move to a Reserved powers model. However, the process of developing the Bill has left much to be desired in terms of clear principles about what devolution in the UK is for and where we are going. Given the confusion that has surrounded this Bill, we hope that lessons will be learnt in Whitehall that there needs to be better dialogue with Welsh devolved institutions on the basis of partnership, rather than simply muddling through and hoping for the best.

“This approach has led to a bits-and-pieces process and a settlement that is far less clear than it could and should have been. We hope these lessons will be learned as the Bill continues to progress. Good, clear governance structures are vitally important for Wales to face the challenges ahead, and we hope the next stages for Welsh devolution are both clear and agreed with real and meaningful dialogue with Welsh voters and elected politicians here.

“Cardiff Bay and Westminster face significant challenges over the next few years and it is important that they are able to work effectively together, whatever their party hue. Now it’s time to look at ways to make the devolution process smoother going forwards – and learn lessons for the future to ensure the best possible outcome for the people of Wales.”

ENDS

 

Datganiad ERS Cymru i bleidlais disgwyliedig o gefnogaeth gan y Cynulliad i Fesur Cymru

  • Datganiad gan ERS Cymru i’w ryddhau ar unwaith, Ionawr 17, 2017
  • Am fwy o wybodaeth, dyfyniadau, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil ac Ymgyrch, ar Owain.apgareth@electoral-reform.org.uk neu 07771661802

Yn ymateb i bleidlais ddisgwyledig Cynulliad Cymru heddiw yn cefnogi Mesur Cymru, dywedodd Dr Owain ap Gareth, Swyddog Ymchwil a Ymgyrchoedd gyfer ERS Cymru hyn:

"Er yn bell o fod yn berffaith, rydym yn croeso fod Aelodau'r Cynulliad am bleidleisio i gefnogi Mesur Cymru. Tra nid yw ar unrhyw gyfrif yn berffaith, mae'r Mesur yn paratoi'r ffordd ar gyfer Senedd gryfach o lawer, a mwy o lais i ddinasyddion Cymru dros y cyfreithiau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae rhoi rheolaeth y Cynulliad dros ei brosesau eu hunain yn gam democrataidd hanfodol, ac mae’r angen o fwyafrif o ddwy ran o dair i newid y 'rheolau’r gêm' yn diogelu pleidleiswyr rhag hunan-fudd pleidiol.

"Rydym yn cefnogi'r symudiad i fodel “pwerau neilltuedig”. Serch hynny, mae'r broses o ddatblygu'r Mesur wedi bod yn hynod anfoddhaol o safbwynt sefydlu egwyddorion clir ynghylch yr hyn mae datganoli yn y DU i’w gyflawni, ac i ble yr ydym yn mynd. O ystyried y dryswch a fu ynghylch y Mesur hwn, rydym yn gobeithio y bydd gwersi'n cael eu dysgu yn Whitehall ynglŷn â chynnal gwell deialog gyda sefydliadau datganoledig yng Nghymru ar sail partneriaeth, yn hytrach na dim ond creu proses ar hap a gobeithio am y gorau.

"Mae'r dull hwn wedi arwain at broses anhylaw a thameidiog, gan orffen fyny gyda setliad sy'n llawer llai eglur nag y gallai - ac y dylai - wedi bod. Rydym yn gobeithio y bydd gwersi yn cael eu dysgu o hyn. Mae strwythurau llywodraethu da, clir yn hanfodol bwysig i Gymru i wynebu'r heriau sydd o'n blaen, ac rydym yn gobeithio bydd y camau nesaf o ddatganoli yn gliriach ac yn cael ei wireddu drwy ddeialog go iawn gyda phleidleiswyr Cymru a chynrychiolwyr etholedig yma yng Nghymru.

"Mae Bae Caerdydd a San Steffan yn wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, ac mae'n bwysig eu bod yn gallu gweithio'n effeithiol gyda'i gilydd, beth bynnag yw’r pleidiau yn llywodraethu. Mae'n bryd edrych ar ffyrdd o wneud y daith ddatganoli yn fwy llyfn -. a dysgu’r gwersi ar gyfer y dyfodol i sicrhau y canlyniad gorau posibl i bobl Cymru."

DIWEDD